ترمز های خودرو به درستی عمل نمی کند

1- گرفتگی سوراخ ورودی و خروجی هوا درب مخزن روغن ترمز

2- وجود هوا در مدار ترمز

3- وجود نشتی روغن در مدار ترمز

4- چرب بودن لنتها

5- استهلاک بیش از حد لنتها

6- استهلاک بیش از حد در دیسک ترمز یا کاسه چرخها

7- عمل نکردن پمپ اصلی - بوستر یا سیلندر چرخها